Algemene 

voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 

Algemene voorwaarden: het onderhavige document Algemene consumentenvoorwaarden Louët BV.

Louët: Louët BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kwinkweerd 139 te Lochem, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 66876338.

Consument: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Louët een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Overeenkomst: iedere tussen de consument en Louët tot stand gekomen overeenkomst waarmee Louët zich jegens de consument heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van (montage)werkzaamheden tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs.

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Louët en de consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Louët en consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, waaronder begrepen de overeenkomst die middels de webshop van Louët is gesloten op de website.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Louët zich in het kader van de overeenkomst jegens de consument heeft verbonden, zoals montagewerkzaamheden.

Website: louet.nl.

Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Louët aan de consument te leveren zaken, zoals spinnewielen, weefgetouw en andere hobbyproducten.

Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Louët en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Louët vrijblijvend.

De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Louët dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

In het kader van een overeenkomst op afstand, bieden de in het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.

Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Voor een overeenkomst op afstand geldt dat deze tot stand komt op het moment dat de bestelling van de consument door Louët per e-mail is bevestigd en de consument voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Louët per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de consument te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Louët is verzonden. Een onjuistheid in het door de consument opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN

 

Indien Louët voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Louët deze gegevens heeft ontvangen.

Louët spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Louët treedt niet eerder in dan nadat de consument Louët schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is geboden en Louët na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds in gebreke is met de nakoming.

 ARTIKEL 5. |  VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 

De levering van de producten vindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres. In geval geen specifiek afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

Louët neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.

Louët is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de consument heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

Louët behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. |  WERKZAAMHEDEN

 

Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing voor zover Louët zich jegens de consument heeft verbonden tot de uitvoering van (montage)werkzaamheden in verband met productverkoop.

De consument dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden relevant is, tijdig, juist en volledig aan Louët te verstrekken. Voorts dient de consument Louët steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

De consument dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de consument er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

Louët op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en zij de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Louët dit noodzakelijk acht, dient de consument gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Louët zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;

de toegangswegen en aangewezen plaats van uitvoering geschikt zijn voor de aanvoer c.q. opslag van de producten en alle andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken.

Louët dient kosteloos gebruik te kunnen maken van alle redelijkerwijs voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde voorzieningen op locatie van uitvoering van de werkzaamheden, zoals elektriciteit.

Indien de consument tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Louët, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de consument.

De consument is gehouden bij de oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt. In geval het opgeleverde naar het oordeel van de consument niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan bij oplevering onverwijld mededeling aan Louët te doen, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 

Louët is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Louët door toedoen van haar toeleveranciers niet in staat is producten (tijdig) te leveren.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst opgeschort.

Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Louët bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie en kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 

Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden.

De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of middels het aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Louët. Zo spoedig mogelijk nadat Louët in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Louët de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail aan de consument bevestigen.

Indien de consument het recht van ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Louët retourneren.

Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen, is Louët gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand, conform het bepaalde in lid 2, door Louët is bevestigd.

Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

Louët zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Louët zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle vermelde productprijzen exclusief vrachtkosten. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en vrachtkosten.

Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels vooruitbetaling. In geval van vooruitbetaling kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling door Louët niet is ontvangen. Geschiedt verkoop op locatie van Louët, dan dient betaling vóór of bij afname van de producten te geschieden.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de consument over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN

 

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Louët.

Bij Louët ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. |  GARANTIE

 

Louët geeft 3 jaar fabrieksgarantie op de producten.

Een door Louët, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Louët kunnen doen gelden.

Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Louët kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de producten- waaronder mede begrepen herstellingen die niet met voorafgaande toestemming van Louët zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 

De nakoming door Louët van de verplichtingen uit garantie gelden als algehele schadevergoeding. Indien desondanks toch verdere aansprakelijkheid van Louët bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.

Geen aansprakelijkheid van Louët bestaat in geval de schade is veroorzaakt door een omstandigheid op grond waarvan eventueel bedongen garantie is komen te vervallen, alsmede in geval de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die anderszins niet aan Louët kan worden toegerekend.

Louët is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

Louët heeft te allen tijde het recht de schade van de consument waarvoor Louët aansprakelijk is te herstellen. De consument dient Louët daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Louët ter zake vervalt.

Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Louët mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Louët betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Louët nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Louët daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Louët dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Louët bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt ter zake een consumentenkoop na verloop van twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument.

De beperking uit dit artikel strekken niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

 

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.